A Choice Of Hotels In Warsaw

Hotele Warszawskie „Syrena” Sp. z o.o.,
Pl. Konstytucji 1, 00-647 Warszawa tel. +48 22 33 91 611 sekret@syrena.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000052192,
kapitał zakładowy: 5.000.000 PLN